ఇలియానా ఫోటోలకు ఫాన్స్ షాక్

తన అభిమానులకు  అందాల విందు ఇస్తుండేది 

కానీ ఈసారి ఇంచీసింది అంటే

చీరలో ఫోటో పెట్టింది 

ఆ ఫోటోలు  అభిమానులకు  నచ్చలేదు 

వాళ్ళకి  బికినీ ఫోటోలు  కావాలట